ارایه مدل جامع عوامل اجتماعی مؤثر در اتخاذ سیستم‌های اطلاعاتی پایدار در مراکز خدمات درمانی

حسین صیادی تورانلو؛ سلیم کریمی تکلو؛ سجاد رحیمی آشجردی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 76-82

https://doi.org/10.22122/him.v15i2.3464

چکیده
  مقدمه: مراکز خدمات درمانی با اتخاذ سیستم‌های اطلاعاتی پایدار SIS (Sustainable Information Systems)، امکان تحقق پایداری اجتماعی را کسب می‌کنند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی و مدل‌سازی عوامل مؤثر در اتخاذ سیستم‌های اطلاعاتی توسط مراکز خدمات درمانی انجام گردید.روش بررسی: این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و از جمله تحقیقات کاربردی بود. جامعه آماری از دو ...  بیشتر