ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه کسب سواد اطلاعات درمان بیماران مبتلا به سرطان

محبوبه فرزین؛ حسن بهزادی؛ اعظم صنعت‌جو؛ سودابه شهید ثالث

دوره 15، شماره 4 ، آبان 1397، ، صفحه 149-154

https://doi.org/10.22122/him.v15i4.3480

چکیده
  مقدمه: سواد اطلاعات درمان به اطلاعات درمانی بیماران در طول فرایند درمان می‌پردازد که باید به درستی تعیین و هدایت گردد. پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه کسب سواد اطلاعات درمان بیماران مبتلا به سرطان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع پیمایشی بود و جامعه مورد آزمون برای تعیین روایی و پایایی نهایی پرسش‌نامه، 570 بیمار ...  بیشتر