ارزیابی تأثیر به کارگیری فن‌آوری حسگرهای پوشیدنی در محیط اینترنت اشیا به منظور ارتقای سلامت عمومی بیماران با شکایت استرس و خستگی

داود وحدت؛ فریدون شمس؛ اسلام ناظمی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 53-60

https://doi.org/10.22122/him.v15i2.3490

چکیده
  مقدمه: امروزه یکی از فن‌آوری‌های نوین تأثیرگذار در عرصه‌ سلامت، به کارگیری فن‌آوری حسگرهای پوشیدنی است. پژوهش حاضر با ایجاد محیط اینترنت اشیا مبتنی بر حسگرهای پوشیدنی، به پایش و مداخله برخی فعالیت‌های افراد و بیماران با شکایت استرس و خستگی پرداخت و میزان تأثیر آن را در ارتقای سلامت عمومی افراد مورد ارزیابی قرار داد.روش بررسی: در ...  بیشتر