ارایه مدل زنجیره تأمین بیمارستانی رقابت‌پذیر در بیمارستان‌های خصوصی تهران

سید محمدحسین حسینی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ بهمن حاجی‌پور؛ عباسعلی حاجی‌کریمی

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1397، ، صفحه 106-113

https://doi.org/10.22122/him.v15i3.3547

چکیده
  مقدمه: رقابت‌پذیری زنجیره تأمین بیمارستانی، نشان‌ دهنده‌ قابلیت یک بیمارستان در ارایه خدمات در رقابت با دیگر بیمارستان‌ها است. زنجیره تأمین بیمارستانی رقابت‌پذیر، توانایی رقابت با سایر بیمارستان‌ها را در ارایه خدمات به بیماران دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه مدل زنجیره تأمین بیمارستانی رقابت‌پذیر بود.روش بررسی: این مطالعه ...  بیشتر