بررسی سواد سلامت دانش‌آموزان دختر شهر تبریز بر اساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

اسداله خدیوی

دوره 15، شماره 4 ، آبان 1397، ، صفحه 182-187

https://doi.org/10.22122/him.v15i4.3617

چکیده
  مقدمه: سواد سلامت یک مسأله جهانی می‌باشد و به دلیل نقش آن در نحوه تصمیم‌گیری اشخاص در زمینه‌های مرتبط با سلامت، به ‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی ارتقای سطح سلامت جامعه مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین سطح سواد سلامت دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبریز بر اساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی انجام شد.روش ...  بیشتر