ترسیم نقشه علم در مطالعات نارسایی مزمن قلب و عروق بر اساس تحلیل شبکه هم‌استنادی

فرامرز سهیلی؛ پریسا حسن‌زاده؛ افشین موسوی چلک؛ علی اکبر خاصه

دوره 15، شماره 5 ، دی 1397، ، صفحه 226-232

https://doi.org/10.22122/him.v15i5.3671

چکیده
  مقدمه: از آن‌جا که نارسایی مزمن قلب یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در سطح جهان به شمار می‌رود، بررسی ساختار فکری حاکم بر تحقیقات این حوزه ضرورت دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ترسیم ساختار دانش در حوزه نارسایی مزمن قلب و عروق بر اساس تحلیل‌های هم‌استنادی مدارک بود.روش بررسی: این مطالعه با استفاده از روش علم‌سنجی و تحلیل شبکه اجتماعی انجام ...  بیشتر