کیفیت زندگی کارکنان شاغل در اورژانس‌های بیمارستانی‌ استان اصفهان در سال 1395

مهدی نصر اصفهانی؛ محمد هادی حاتمی؛ دنیا شیبانی تهرانی؛ مرتضی قادری؛ زهرا کریمیان

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 24-30

https://doi.org/10.22122/him.v16i1.3824

چکیده
  مقدمه: کارکنان شاغل در بخش اورژانس بیمارستان، به عنوان بزرگ‌ترین و کامل‌ترین نهاد ارایه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی اولیه، همواره با مخاطرات و استرس‌های از پیش تعیین نشده‌ای مواجه هستند که این مشکلات گاهی می‌تواند مخل آرامش و بر هم زننده کیفیت مطلوب زندگی آنان باشد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کارکنان ...  بیشتر