تحلیل همکاری‌های علمی نویسندگان مقالات مجله مدیریت اطلاعات سلامت

بهجت طاهری؛ اصفه حدادپور؛ رقیه قضاوی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 31-37

https://doi.org/10.22122/him.v16i1.3860

چکیده
  مقدمه: از آن‌جا که پیشرفت علم نتیجه فعالیت‌های جمعی است، مطالعه کمی و کیفی همکاری میان نویسندگان در سطوحی همچون کشورها، مؤسسات و مجلات، اهمیت فراوانی دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی همکاری‌های علمی بین رشته‌ها، مؤسسات، کشورها و نویسندگان مجله مدیریت اطلاعات سلامت بود.روش بررسی: این مطالعه به روش تحلیل هم‌تألیفی و با رویکرد ...  بیشتر