بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی نسخ الکترونیک در داروخانه‌های شهر یزد

حسین صیادی تورانلو؛ سید حبیب‌اله میرغفوری؛ مهدی نامجو؛ سپیده ثقفی

دوره 16، شماره 4 ، آبان 1398، ، صفحه 154-160

https://doi.org/10.22122/him.v16i4.3903

چکیده
  مقدمه: پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه‌ فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات ICT (Information and Communication Technology)، موجب شده است که استفاده از فن‌آوری‌های جدید و سیستم‌های الکترونیکی در نسخه‌نویسی به ‌عنوان راه‌حل نهایی مطرح شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی نسخ الکترونیک در ایران و بررسی و تحلیل این عوامل با استفاده از تکنیک‌های ...  بیشتر