شناسایی عوامل مرتبط با افزایش مدت اقامت گردشگران تندرستی در سرعین

قاسم زارعی؛ حافظ زارعی

دوره 16، شماره 5 ، دی 1398، ، صفحه 214-221

https://doi.org/10.22122/him.v16i5.3945

چکیده
  مقدمه: امروزه گردشگری اهمیت بسزایی برای کشورها دارد و در این ‌بین، گردشگری سلامت یکی از انواع جدید و رو به توسعه گردشگری در دنیا به شمار می‌رود. با توجه به اهمیت گردشگری تندرستی، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مرتبط با افزایش مدت اقامت گردشگران تندرستی در سرعین انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع کیفی بود و در آن داده‌های به دست ...  بیشتر