جامعیت و مانعیت پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی در بازیابی اسناد حیطه مصدومیت‌های شغلی

علی بهاری؛ همایون صادقی بازرگانی؛ فهیمه بختیاری

دوره 16، شماره 5 ، دی 1398، ، صفحه 236-242

https://doi.org/10.22122/him.v16i5.3957

چکیده
  مقدمه: استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی به ‌منظور دستیابی به اسناد الکترونیکی، ضرورت بررسی عملکرد و پوشش پایگاه‌ها را دوچندان می‌سازد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین جامعیت و مانعیت پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی در بازیابی اسناد مربوط به حیطه مصدومیت‌های شغلی بود.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی و با استفاده از مشاهده و مقایسه انجام‌ ...  بیشتر