تحلیل روند پژوهش‌های حوزه بیوانفورماتیک بر مبنای پایگاه Clarivate

معصومه کیانی؛ عاصفه عاصمی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی

دوره 16، شماره 6 ، اسفند 1398، ، صفحه 294-300

https://doi.org/10.22122/him.v16i6.3976

چکیده
  مقدمه: عمق و گستردگی اطلاعات موجود در جامعه علمی و تحقیقاتی کنونی، فرصت خوبی را برای بهره‌برداری از این اطلاعات فراهم آورده است. در این میان، حوزه بیوانفورماتیک به عنوان یک زمینه علمی به نسبت جدیدی که نقش مهمی در مطالعات زیستی دارد، توجه زیادی از رشته‌های مختلف مانند فن‌آوری اطلاعات، ریاضیات و علوم زیستی نوین را در سال‌های اخیر ...  بیشتر