نگاشت نظام‌مند نظارت در بیمه سلامت

لیلا ایزدی؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ مسعود عابسی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 28-35

https://doi.org/10.22122/him.v17i1.4008

چکیده
  مقدمه: نظارت در بیمه سلامت، نقش مهمی در تحقق مأموریت و اهداف بیمه سلامت و نظام سلامت دارد، اما با این وجود، مورد بررسی ویژه‌ای قرار نگرفته ‌است. هدف از انجام پژوهش حاضر، مرور مطالعات مرتبط با نظارت در بیمه سلامت و دسته‌بندی موضوعی و منابع داده‌ای مورد استفاده در آن‌ها بود.روش بررسی: این تحقیق با استفاده از روش نگاشت نظام‌مند انجام ...  بیشتر