مدیریت اطلاعات سلامت
تبیین کلی مفهوم، مصادیق و الزامات اقتصاد مقاومتی و بیان الزامات آن در حوزه سلامت از دیدگاه صاحبنظران

فرزانه محمدی؛ مصطفی امینی رارانی؛ رضا رضایتمند

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 39-49

https://doi.org/10.48305/him.2023.41237.1061

چکیده
  مقدمه: اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی‌شدن، پیش از هر چیز نیاز به درک یکسان و تبیین صحیح در کشور دارد. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر با هدف تبیین کلی مفهوم اقتصاد مقاومتی و تعیین مصادیق و الزامات آن و همچنین شناسایی الزامات آن در حوزه سلامت از دیدگاه صاحبنظران اقتصادی و اقتصاد سلامت انجام شد. روش بررسی: در مطالعه کیفی حاضر، 8 مصاحبه ...  بیشتر