دیدگاه شهروندان عراقی درباره گردشگری درمانی در ایران از نظر سیاسی، اقتصادی و مذهبی

بهنام شاهنگیان؛ محمد علی عبدالوند؛ هاشم نیکومرام؛ محسن خون‌سیاوش

دوره 17، شماره 3 ، شهریور 1399، ، صفحه 111-117

https://doi.org/10.22122/him.v17i3.4125

چکیده
  مقدمه: عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محیط، نقشی مهمی در شکل‌گیری رفتار مصرف‌کنندگان خارجی ایفا می‌کنند. با این حال، تاکنون تأثیر این عوامل بر فرایند انتخاب مقاصد گردشگری درمانی کشور در بازارهای هدف خارجی مورد توجه قرار نگرفته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین دیدگاه شهروندان عراقی درباره گردشگری درمانی در ایران از نظر سیاسی، ...  بیشتر