توان نظر داوران Cochrane و بافتار استناد در شناسایی چکیده مقالات مرتبط و بخش‌های اصلی آن‌ها

عادله اسعدی؛ هاجر ستوده؛ جواد عباسپور؛ مصطفی فخراحمد

دوره 17، شماره 4 ، آبان 1399، ، صفحه 181-188

https://doi.org/10.22122/him.v17i4.4130

چکیده
  مقدمه: فرامتن یا متن درباره متن، در بهبود بازیابی اطلاعات و یادگیری ماشینی مؤثر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی قدرت سامانه‌های مبتنی بر دو نوع فرامتن شامل نظر داوران Cochrane و بافتارهای استناد در شناسایی متن کامل و بخش‌های اصلی چکیده‌های کارآزمایی‌های بالینی تصادفی کنترل ‌شده انجام گردید.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود و به ...  بیشتر