شناسایی مفاهیم نوظهور و کشف ساختار دانش حوزه سردردهای ضربان‌دار

صالح رحیمی؛ فرامرز سهیلی؛ یوسف امینی‌نیا؛ فرشید دانش

دوره 17، شماره 4 ، آبان 1399، ، صفحه 189-198

https://doi.org/10.22122/him.v17i4.4132

چکیده
  مقدمه: خوشه‌بندی مفاهیم و شناسایی حوزه‌های جدید مطالعاتی، از جمله کاربردهای جدید مطالعات ترسیم ساختار علم می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل هم‌واژگانی و بررسی ساختار فکری دانش در تحقیقات حوزه سردردهای ضربان‌دار انجام شد.روش بررسی: این پژوهش از نوع علم‌سنجی بود و در آن از فنون تحلیل هم‌رخدادی واژگان و تحلیل شبکه اجتماعی استفاده ...  بیشتر