به کارگیری الگوریتم خوشه‌بندی C- میانگین فازی در تشخیص میزان اضطراب

فرشته پارساپور؛ جاوید پیمانی؛ محمد خان‌بابایی

دوره 17، شماره 3 ، شهریور 1399، ، صفحه 97-103

https://doi.org/10.22122/him.v17i3.4139

چکیده
  مقدمه: یکی از مهم‌ترین گام‌ها در پیشگیری و کنترل اختلالات اضطرابی، تشخیص آن‌ها در مراحل اولیه توسط روان‌پزشک است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه روشی جهت تشخیص شدت اضطراب با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی C- میانگین فازی بود. همچنین، تأثیر هر مشخصه در سنجش اضطراب و خوشه‌بندی مراجعه‌کنندگان تعیین گردید.روش بررسی: این مطالعه از نوع ...  بیشتر