شناسایی و رتبه‌بندی کاربردهای فن‌آوری زنجیره بلوک در حوزه سلامت

محمدحسین رونقی

دوره 17، شماره 5 ، دی 1399، ، صفحه 203-208

https://doi.org/10.22122/him.v17i5.4151

چکیده
  مقدمه: زنجیره بلوک به عنوان دفتر کل تغییرناپذیر و توزیع شده، شفافیت می‌دهد و حریم شخصی کاربر را ایجاد می‌کند. با توجه به قابلیت‌های زنجیره بلوک، پیاده‌سازی هر یک از کاربردهای این فن‌آوری، نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت هزینه است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی کاربردهای فن‌آوری زنجیره بلوک در بخش سلامت صورت گرفت.روش ...  بیشتر