مکان‌یابی اکولوژهای تندرستی استان گیلان بر اساس معیارهای جغرافیایی

حمیده بیگی

دوره 17، شماره 5 ، دی 1399، ، صفحه 234-243

https://doi.org/10.22122/him.v17i5.4183

چکیده
  مقدمه: استان گیلان به دلیل مزیت‌های گردشگری مبتنی بر طبیعت خود، قابلیت احداث و توسعه اکولوژهای تندرستی را دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و معرفی مناسب‌ترین پهنه‌های این اقامتگاه‌ها در استان گیلان انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، پرسش‌نامه مقایسات زوجی طراحی گردید و بر روی 15 نفر از متخصصان طبیعت‌گردی، صاحبان اقامتگاه‌های ...  بیشتر