شناسایی جنبه‌های کاربردی، حوزه‌های پزشکی و روند‌های فن‌آورانه شکل‌ دهنده فرصت‌های کارآفرینانه آینده تله‌مدیسین

علی مبینی دهکردی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ ابوالقاسم عربیون؛ مصطفی کشاورز ترک

دوره 17، شماره 6 ، اسفند 1399، ، صفحه 260-267

https://doi.org/10.22122/him.v17i6.4230

چکیده
  مقدمه: با رشد فن‌آوری‌های مؤثر در حوزه تله‌مدیسین، ضرورت شناسایی به‌موقع فرصت‌های این حوزه برای توسعه محصول موفق، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی جنبه‌ها، حوزه‌ها و روند‌های شکل ‌دهنده فرصت‌های کارآفرینی آینده در حوزه تله‌مدیسین انجام گرفت.روش بررسی: در این مطالعه مروری و توصیفی، سه‌ گام ...  بیشتر