ارزیابی کارایی کشورهای منتخب در مدیریت بیماری کووید 19

حمید بابایی میبدی؛ هدی مرادی؛ مهدی عباس زاده

دوره 18، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 19-26

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4246

چکیده
  مقدمه: اگرچه شیوع بیماری کووید 19 مسأله جدیدی است، اما به یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهانی تبدیل شده است؛ به طوری که به گفته سازمان بهداشت جهانی، یک نبرد بلندمدت پیش رو می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد کشورهای منتخب در مدیریت بیماری کووید 19 در دو حوزه کنترل شیوع و درمان بیماری انجام گردید.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود ...  بیشتر