اولویت‌بندی مؤلفه‌های مرتبط با احداث میکروبیمارستان در ایران

سهیل اصغری؛ سید عباس یزدانفر؛ ساناز لیتکوهی

دوره 18، شماره 3 ، شهریور 1400، ، صفحه 103-109

https://doi.org/10.22122/him.v18i3.4249

چکیده
  مقدمه: توجه به مفاهیم جدید در حوزه‌ برنامه‌ریزی و طراحی مراکز بهداشتی- درمانی، امر بسیار مهمی به شمار می‌رود. یکی از گونه‌هایی که در سال‌های اخیر مطرح و کارایی آن مورد تأکید قرار گرفته است، میکروبیمارستان‌ها هستند که با توجه به قابلیت آن‌ها در ایجاد عدالت اجتماعی جهت توزیع خدمات بهداشتی- درمانی، استخراج و اولویت‌بندی مؤلفه‌های ...  بیشتر