اولویت‌بندی مهم‌ترین اقلام داده‌ای از دیدگاه پزشکان برای طراحی پنل میز کار پزشک در سیستم اطلاعات بیمارستان‌های آموزشی

فرزانه حسینی؛ افشین صرافی نژاد؛ محمد مهدی قائمی

دوره 18، شماره 3 ، شهریور 1400، ، صفحه 97-102

https://doi.org/10.22122/him.v18i3.4300

چکیده
  مقدمه: پزشکان نیاز به ابزارهای شخصی‌سازی شده دارند که با دسترسی مناسب به اطلاعات بیماران، به آن‌ها در اتخاذ مناسب‌ترین تصمیم بالینی کمک نماید. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی اقلام داده‌ای مهم برای طراحی پنل میز کار الکترونیکی پزشک در سیستم اطلاعات بیمارستانی بود.روش بررسی: این مطالعه توصیفی در بیمارستان‌های تحت پوشش دو دانشگاه ...  بیشتر