مشکلات دسترسی به داروهای بیماری‌های مزمن در همه‌گیری کووید 19 در تهران و راهکارهای اصلاحی آن

علی مجرد حفظ‌آباد؛ حانیه سادات سجادی؛ فاطمه سلیمانی؛ میثم سیدی‌فر

دوره 18، شماره 4 ، آبان 1400، ، صفحه 138-144

https://doi.org/10.22122/him.v18i4.4349

چکیده
  مقدمه: با توجه به تأثیر همه‌گیری کووید 19 بر ارایه خدمات روتین نظام سلامت، دسترسی بیماران مزمن به داروهای مورد نیازشان با چالش‌هایی روبه‌رو شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مشکلات این بیماران برای دسترسی به داروهایشان و راهکارهای پیشنهادی در دوران همه‌گیری کووید 19 از دیدگاه ذی‌نفعان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه به روش کیفی از ...  بیشتر