طراحی و پیاده‌سازی هستان‌شناسی پزشکی هسته‌ای

لاله ترابی؛ زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری؛ ملوک السادات حسینی بهشتی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 81-88

https://doi.org/10.22122/him.v18i2.4357

چکیده
  مقدمه: با توجه به نقش مهم هستان‌شناسی‌ها در سازماندهی اطلاعات و افزایش کارایی نظام‌های بازیابی اطلاعات از یک‌ سو و توسعه روزافزون حوزه پزشکی هسته‌ای و رشد دامنه مفاهیم آن و نیاز به یکپارچه‌سازی، جمع‌آوری منسجم و تعریف به دور از ابهام روابط میان آن‌ها از سوی دیگر، پژوهش حاضر با هدف طراحی و پیاده‌سازی هستان‌شناسی حوزه پزشکی هسته‌ای ...  بیشتر