رابطه پذیرش رایانش ابری بر مدیریت ارتباط با مشتری با میانجی‌گری کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی (مورد مطالعه: بیمارستان‌های آموزشی اهواز)

مدینه نادری؛ محسن شفیعی نیکابادی

دوره 18، شماره 4 ، آبان 1400، ، صفحه 145-151

https://doi.org/10.22122/him.v18i4.4365

چکیده
  مقدمه: پذیرش رایانش ابری در صنعت سلامت، یک استراتژی مهم و ضروری جهت ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی و تسهیل مراقبت از بیماران و کاهش هزینه‌های عملیاتی بیمارستان و عملی تأثیرگذار در بهبود مدیریت ارتباط با مشتری CRM (Customer Relationship Management) می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه پذیرش رایانش ابری بر CRM با نقش میانجی کیفیت خدمات بهداشتی- ...  بیشتر