مزایا و چالش‌های کاوش کلان‌داده‌های پزشکی

لیلا برادران سرخابی؛ فرهاد سلیمانیان قره‌چپق؛ جعفر شهام‌فر

دوره 18، شماره 5 ، دی 1400، ، صفحه 225-233

https://doi.org/10.22122/him.v18i4.4367

چکیده
  مقدمه: داده‌کاوی، ابزار کارامدی جهت آشکارسازی دانش نهفته در کلان‌‌داده‌های پزشکی می‌باشد. اولین قدم داده‌کاوی، شناخت داده و چالش‌های آن است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی سرمنشأ، تأثیرات و راهکارهای مواجهه با چالش‌های کاوش کلان‌داده‌های پزشکی و همچنین، تعیین منافع حاصل از کاوش بود.روش بررسی: در این تحقیق مروری، مطالعات انگلیسی ...  بیشتر