ترسیم ساختار علمی حوزه دندان‌پزشکی کشورهای خاورمیانه (2020-2010)

مریم خدابین؛ سعید شیرشاهی؛ نصرت ریاحی‌نیا

دوره 18، شماره 4 ، آبان 1400، ، صفحه 152-159

https://doi.org/10.22122/him.v18i4.4379

چکیده
  مقدمه: آگاهی از وضعیت تولیدات علمی در حوزه دندان‌پزشکی، می‌تواند به محققان این حوزه در تصمیم‌گیری کمک نماید. مطالعه حاضر با هدف ترسیم ساختار علمی یک دهه پژوهش (سال‌های 2010 تا 2020) حوزه دندان‌پزشکی در کشورهای خاورمیانه انجام شد.روش بررسی: این تحقیق از نوع توصیفی و علم‌سنجی بود و داده‌های مورد نیاز آن از وبگاه علوم استخراج گردید. جامعه ...  بیشتر