بررسی بهره‌وری مالی بیمارستان‌ها با استفاده از شاخص مالم‌کوئیست و تحلیل ‌پوششی‌ داده‌ها

سید علی اکبر موسوی‌نژاد نایینی؛ محمد تمیمی؛ اله کرم صالحی

دوره 18، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، ، صفحه 258-264

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4432

چکیده
  مقدمه: بهره‌وری از جمله شاخص‌های ارزیابی وضع موجود در خصوص نحوه استفاده از عوامل تولید از جمله منابع مالی می‌باشد و نظام مدیریت سلامت و به ویژه بیمارستان‌ها از این قاعده مستثنی نیستند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بهره‌وری ‌مالی بیمارستان‌های تأمین ‌اجتماعی ایران با استفاده از شاخص‌ بهره‌وری مالم‌کوئیست MPI (Malmquist Productivity Index) انجام ...  بیشتر