ارزیابی دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از وضعیت آموزش مجازی دانشجویان در سال 1400

عبدالرسول خسروی؛ فرهاد لطفی؛ محمدرضا یزدانخواه فرد؛ کامران میرزایی

دوره 18، شماره 4 ، آبان 1400، ، صفحه 166-171

https://doi.org/10.22122/him.v18i4.4385

چکیده
  مقدمه: آموزش مجازی در حال حاضر به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت ارزیابی دروس ارایه شده مجازی مقطع کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال 1400 انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل 221 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته ...  بیشتر