طراحی و روایی‌سنجی مؤلفه‌های اولیه پیشنهادی جهت استانداردسازی کتابخانه‌های بیمارستانی

عبدالرسول خسروی؛ عاطفه اسفندیاری؛ محبوبه رجایی

دوره 18، شماره 5 ، دی 1400، ، صفحه 203-209

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4389

چکیده
  مقدمه: وجود کتابخانه‌های استاندارد به منظور استفاده بهینه پزشکان و دانشجویان در راستای ارایه خدمات مبتنی بر شواهد و با کیفیت به بیماران، ضروری است. پژوهش حاضر با هدف تعیین حوزه‌های پیشنهادی مورد نیاز در تدوین و بومی‌سازی استاندارد کتابخانه‌های بیمارستانی بر اساس متون و دیدگاه متخصصان حوزه اطلاع‌رسانی پزشکی انجام شد.روش بررسی: ...  بیشتر