شبکه همکاری تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی هماتولوژی و آنکولوژی ایران

خدیجه طهماسبی؛ موسی یمین فیروز؛ سارا امیری

دوره 18، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، ، صفحه 272-278

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4390

چکیده
  مقدمه: در سال‌های اخیر به دلایل زیست محیطی، مردم جهان با یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌ها که سرطان است، مواجه می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ترسیم شبکه همکاری علمی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی خون و آنکولوژی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود که با رویکرد علم‌سنجی و با استفاده از تحلیل شبکه‌ای انجام گردید. جامعه آماری ...  بیشتر