رابطه جستجوی آنلاین اطلاعات سلامت، عدم قطعیت و سایبرکندریا در دانشجویان

زیور صباغی‌نژاد؛ رضا پورسواری؛ امین کرایی

دوره 18، شماره 5 ، دی 1400، ، صفحه 210-215

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4412

چکیده
  مقدمه: توجه به عوامل زمینه‌ای و بافت در اطلاع‌یابی سلامت، نقش روشنگری خواهد داشت. پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه جستجوی آنلاین اطلاعات سلامت، عدم قطعیت و سایبرکندریا در دانشجویان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود و به روش همبستگی انجام شد. جامعه تحقیق را دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در کلیه مقاطع تحصیلی ...  بیشتر