نقش تعدیل‌‌گر کووید- 19 در رابطه با وابستگی به شبکه‌‌های مجازی و کیفیت روابط اجتماعی

عسگر اکبری

دوره 19، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 22-27

https://doi.org/10.48305/him.2022.26200

چکیده
  مقدمه: یکی از عوارض کووید-19بحران اجتماعی استفاده افراطی از شبکه‌های مجازی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش کووید-19 بر وابستگی به شبکه‌های مجازی و کیفیت روابط اجتماعی کتابداران انجام شد.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و جامعه آماری کتابداران کتابخانه‌‌های عمومی استان مرکزی بودند که باتوجه به محدود بودن جامعه، از روش سرشماری ...  بیشتر

بررسی عوامل ساختار سازمانی مدیریت دانش در کتابخانه‌‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی

عسگر اکبری

دوره 18، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، ، صفحه 286-290

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4447

چکیده
  مقدمه: در عصر حاضر، مدیریت دانش به یکی از راهبردهای اصلی بقای کتابخانه‌‌ها تبدیل شده است که با مشکلاتی مواجه می‌باشد. از این‌‌رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه به روش پیمایشی- تحلیلی و جامعه آماری آن شامل 184 نفر از مدیران ...  بیشتر