رفتار اطلاع‌یابی حرفه‌ای تکنسین‌‌های اورژانس شهر بوشهر

زاهد بیگدلی؛ مهستی گنجو؛ علیرضا پورشمس؛ لیلا دهقانی

دوره 13، شماره 5 ، دی 1395، ، صفحه 333-340

چکیده
  مقدمه: تعیین م‍‍ؤلفه‌های اصلی رفتار اطلاع‌یابی حرفه‌ای در بافت سازمانی، از جمله موضوعاتی است که امروزه مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه میان وظایف شغلی، حرفه‌مندی و منابع اطلاعاتی در بافت سازمانی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی شهر بوشهر بود.روش بررسی: پژوهش حاضر بر اساس روش کیفی و به صورت ...  بیشتر