تعهد سازمانی کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان

سید محمد احسان فرح آباد؛ مرضیه فتاحی؛ مهرزاد آرتنگ؛ اکبر حسن زاده

دوره 9، شماره 7 ، اسفند 1391، ، صفحه 997-1005

چکیده
  مقدمه: سازماندهی و نگهداری نظام سازمانی یکی از مهم‌ترین وظایف و مسؤولیت‌های مدیریت سازمان محسوب می‌شود. در واقع مدیران، مسؤول میزان و نوع تعهد کارکنان نسبت به ارزش‌های رسمی می‌باشند. چرا که نیروی انسانی متعهد و وفادار به سازمان می‌تواند تأثیر چشمگیری بر خدمت ارایه شده در سازمان‌های سلامت بگذارد. هدف از این پژوهش، شناسایی میانگین ...  بیشتر