موانع اجرایی پیاده‌سازی پرونده‌ی الکترونیک سلامت

محمد جبرائیلی؛ زکیه پیری؛ بهلول رحیمی؛ نازآفرین قاسم زاده؛ آیت محمودی

دوره 8، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1390، ، صفحه 807-814

چکیده
  مقدمه: نیاز حیاتی نظام ارایه‌ی خدمات سلامت به اطلاعات و عدم پاسخ‌گویی پرونده‌های کاغذی به دلیل محدودیت‌های ذاتی آن، باعث حرکت به سوی سیستم‌های اطلاعات کامپیوتری شد که آرمان و هدف نهایی این سیستم‌ها، دستیابی به پرونده‌ی الکترونیک سلامت (HER یا Electronic health records) می‌باشد. اما پیاده‌سازی آن در سازمان‌های مراقبت سلامت یک کار دشوار ...  بیشتر