مرور نظام‌مند بررسی اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی و نظام سلامت: چالش‌ها و راهکارها

محمد حسین مهرالحسنی؛ مسعود ابوالحلاج؛ محمود نکویی مقدم؛ رضا دهنویه؛ مژگان امامی

دوره 10، شماره 5 ، دی 1392، ، صفحه 750-760

چکیده
  مقدمه: امروزه دگرگونی‌های شدیدی در ساختارهای دولتی به‌ویژه نظام‌های مراقبت سلامت ایجاد شده است. در این سازمان‌ها افزایش هزینه‌ها و انتظارات فزاینده‌ی مشتریان، توجه دولت‌ها را به مدیریت صحیح منابع معطوف ساخته است. بدون شک تصمیم‌گیری در راستای مدیریت صحیح منابع، خود نیازمند اطلاعاتی از جمله اطلاعات مالی است که این امر توسط نظام ...  بیشتر