مدیریت پسماندهای پزشکی توسط کادر پرستاری

اعظم مولادوست؛ حیدرعلی عابدی؛ مرضیه عادل مهربان؛ مینو متقی

دوره 11، شماره 3 ، شهریور 1393، ، صفحه 371-376

چکیده
  مقدمه: تولید پسماندهای پزشکی در دهه‌های اخیر در نتیجه افزایش رشد جمعیت، افزایش تعداد بیمارستان‌ها، وسیع شدن تسهیلات مراقبت سلامتی و استفاده از مواد قابل دفع نظیر سرنگ‌ها، و سوزن‌ها برای انجام مداخلات پزشکی و پرستاری افزایش چشمگیری یافته است. هدف از این پژوهش شناسایی عملکرد کادر پرستاری شاغل در بیمارستان‌های شهر اصفهان که خود ...  بیشتر