ارتباط رضایتمندی بیماران و کیفیت ارائه مداخلات اورژانسی در بیماران سندرم حاد کرونری مراجعه کننده به اورژانس

مینو انصاری مهر؛ فرانک شفیعی؛ نرگس بدرعلی؛ اصغر خلیفه زاده

دوره 11، شماره 5 ، دی 1393، ، صفحه 622-632

چکیده
  مقدمه: در وضعیت موجود سیستم ارائه­ی خدمات اورژانس در سطح بیمارستانی، افزایش عوارض و مرگ و میر در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد و همچنین شلوغی اورژانس و تاخیر در پذیرش و ارائه­ی مداخلات اورژانسی در بیماران سندرم حاد کرونری از آمار بالایی برخوردار بوده و ضرورت کاهش زمان ارائه­ی مداخلات اورژانسی و کیفیت خدمات ارائه شده ...  بیشتر