تعیین کننده‌های بلندمدت هزینه‌های فلاکت‌بار سلامت(مطالعه موردی: منطقه حسین آباد ارومیه)

شهرام فتاحی؛ آمینه نادری

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، ، صفحه 917-926

چکیده
  مقدمه: تامین هزینه‌های بهداشتی در جوامعی که فاقد مکانیزم‌های پیش پرداخت بوده و اغلب از طریق پرداختی از جیب صورت می‌گیرد، موجب تحمیل بار مالی به خانوار شده و خانوار را با هزینه‌های فلاکت بار سلامت مواجه می‌کند. تحمیل هزینه‌های فلاکت بار به خصوص در بلندمدت آثار سوئی بر سطح زندگی خانوار دارد و خانوارهای زیادی را به سمت فقر سوق می‌دهد. ...  بیشتر