ارزیابی دسترسی به مراقبت‌ها در برنامه پزشک خانواده با رویکرد جامعیت مراقبت‌ها

محمود کاظمیان؛ فاطمه کاویان تلوری

دوره 13، شماره 4 ، آبان 1395، ، صفحه 304-309

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دسترسی به مراقبت‌ها در طرح پزشک خانواده روستایی با معیار جامعیت مراقبت‌ها در سال‌های 1390 و 1391 در 17 مرکز بهداشت روستایی شهرستان گرگان انجام شد.روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی بود و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. ارزیابی در یک دوره 24 ماهه، بر اساس مدل رگرسیونی خطا- تصحیح در چارچوب مدل داده‌های ...  بیشتر

تاثیر نظام های پرداخت بر شاخص های عملکردی برنامه ی پزشک خانواده با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

فرخ مجاهد؛ رضا قلی وحیدی؛ محمد اصغری جعفر آبادی؛ کمال قلی پور؛ ناصر مهری

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 88-98

چکیده
  مقدمه: سیاستگذاران از انواع مکانیسم های پرداخت به عنوان ابزاری برای تاثیر گذاری بر رفتار نیروی انسانی در نظام سلامت استفاده می کنند. یکی از مهمترین برنامه های بهداشتی برای رسیدن به اهداف سلامت برنامه ی پزشک خانواده می باشد. بنابرین شناسایی و اولویت بندی شاخص های عملکردی برنامه ی پزشک خانواده جهت بررسی میزان تاثیرگذاری مکانیسم های ...  بیشتر

علل پائین بودن ماندگاری پزشکان خانواده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

احسان موسی فرخانی؛ حسین خوبان؛ بهروز دهرآزما؛ وحید رضا عارفی؛ فریبا سعادتی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 117-124

چکیده
  مقدمه: هدف از اصلاح نظام سلامت در ایران دست زدن به سلسه ای از تغییرات هدفمند مستمر جهت بهبود کارایی، برقراری عدالت در برخورداری مردم از خدمات بهداشتی و درمانی و اصلاح نظام پرداخت ها بود. شالوده این اصلاحات برنامه پزشک خانواده بوده است .اکنون با گذشت 8 سال از اجرای برنامه پزشک خانواده مهمترین چالش فراروی آن، کمبود پزشک و پائین بودن ماندگاری ...  بیشتر

نگاهی بر عملکرد پزشک خانواده روستایی در ایران

علیرضا جباری؛ غلامرضا شریفی‌راد؛ آزاد شکری؛ نجمه بهمن زیاری؛ آیان کردی

دوره 9، شماره 7 ، اسفند 1391، ، صفحه 1132-1145

چکیده
  هدف نهایی نظام ارایه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی هر کشوری، ارتقای سطح سلامت آحاد مردم می‌باشد. عدم پاسخگویی به نیازها و انتظارات سلامتی در چند دهه‌ی اخیر، اجرای برنامه‌های اصلاحی را ایجاب می‌کند. پزشک خانواده‌ی روستایی از جمله این اصلاحات در نظام سلامت ایران است که از سال 1384 به اجرا درآمد. هدف از این مطالعه، بررسی عملکرد برنامه‌ی ...  بیشتر