تشخیص خودکار شاخه موضوعی اصطلاحات MeSH با محاسبه بسامد رخداد آن ها در MEDLINE

محمد توکلی زاده راوری؛ سعید غفاری؛ فروغ مصطفوی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 48-60

چکیده
  مقدمه: تحت تاثیر پویایی اصطلاحات تخصصی، امروزه طبقه بندی موضوعات پیچیده تر شده است زیرا هر مدرک می تواند در چند طبقه موضوعی جای بگیرد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین کارآمدی روش تشخیص خودکار شاخه اصلی اصطلاحاتMeSH از طریق محاسبه نسبت فراوانی آن‌ها در دسته مدارک مرتبط وغیر مرتبط انجام شد.روش بررسی: روش پژوهش توصیفی، با استفاده ...  بیشتر