موارد و میزان بکارگیری تکنیک‌ها و ابزارهای مدیریت ناب در نظام بهداشت و درمان ایران

عباس جهانگیری

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، ، صفحه 681-704

چکیده
  مقدمه: هدف تفکر ناب آفرینش ارزش و ریشه کن کردن اتلاف ها می باشد. هدف از این مقاله شناسایی نظام مند میزان و موارد بکارگیری تکنیک ها و ابزارهای مدیریت ناب در نظام بهداشت و درمان ایران بود.روش بررسی : این مطالعه مروری نظاممند بود که در آذرماه 1393 خورشیدی صورت گرفت. در جستجو از کلمات کلیدی مربوط با مدیریت ناب در پایگاه های علمی Iranmedex، Magiran، ...  بیشتر