طراحی و پیاده‌سازی فرم الکترونیکی ساختارمند برای گزارش‌های پاتولوژی بیماری سلیاک: رویکرد متن‌کاوی

آزاده کامل قالیباف؛ فرزانه خادم ثامنی؛ مجید جنگی؛ محمدرضا مظاهری حبیبی؛ کبری اطمینانی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 19-27

چکیده
  مقدمه: گزارش پاتولوژی به صورت متن باز تهیه می‌شود و شامل شبکه‌ای از روابط بین مفاهیم پزشکی است که پزشک از آن برای استدلال و تشخیص استفاده می‌کند. این مطالعه با هدف، طراحی و ارزیابی مدلی جهت استخراج خودکار این مفاهیم و تبدیل آن به فرم ساختار یافته و قابل تحلیل توسط کامپیوتر انجام شد. روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و اجرایی بود ...  بیشتر