ارزشیابی ابعاد مسیر پیشرفت شغلی کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ناهید حاتم؛ علیرضا حیدری؛ ویدا کشتکاران؛ پروانه حیدری ارجلو

دوره 8، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1390، ، صفحه 815-823

چکیده
  مقدمه: مسیر شغلی شامل رشته مشاغلی است که شخص برای نیل به یک هدف شغلی طی میکند . مدیریت توسعه‌ی مسیر شغلی، رضایت شغلی، تصدی حرفهای و اثربخشی بالاتر را سبب میشود. هدف از انجام این مطالعه، تعیین وضعیت ابعاد مسیر پیشرفت شغلی کارکنان حوزه‌ی ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.  روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه‌ی تحلیلی بود که بر روی ...  بیشتر