نقش تعدیل‌‌گر کووید- 19 در رابطه با وابستگی به شبکه‌‌های مجازی و کیفیت روابط اجتماعی

عسگر اکبری

دوره 19، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 22-27

https://doi.org/10.48305/him.2022.26200

چکیده
  مقدمه: یکی از عوارض کووید-19بحران اجتماعی استفاده افراطی از شبکه‌های مجازی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش کووید-19 بر وابستگی به شبکه‌های مجازی و کیفیت روابط اجتماعی کتابداران انجام شد.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و جامعه آماری کتابداران کتابخانه‌‌های عمومی استان مرکزی بودند که باتوجه به محدود بودن جامعه، از روش سرشماری ...  بیشتر