سامانه هوشمند توصیه رژیم غذایی مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی و منطق فازی

راضیه شعبانی؛ سید امیرحسن منجمی؛ سید مرتضی صفوی؛ مهران رضایی

دوره 14، شماره 6 ، اسفند 1396، ، صفحه 230-235

https://doi.org/10.22122/him.v14i6.3050

چکیده
  مقدمه: تحقیق حاضر با هدف ارایه یک سیستم هوشمند توصیه تغذیه و رژیم غذایی برای کمک به ارزیابی شرایط تغذیه و دانستن نیازمندی‌های غذایی انجام‌ شد. این برنامه به افراد برنامه غذایی مناسبی را با توجه به وضعیت جسمانی مانند سن، قد، وزن و... پیشنهاد می‌نماید.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود که بر اساس متغیرهای ورودی با استفاده از دو روش ...  بیشتر

تأثیر نظام آراستگی سازمانی (5S) بر خدمات بیمارستانی در مرکز آموزشی درمانی 515 تخت خوابی امام رضا(ع) کرمانشاه

بهزاد کرمی متین؛ سیدمحمد سعیداحمدی؛ حسین باباپور؛ الهه میری؛ محمد آرام خالصی؛ امین کرمی متین

دوره 8، (ویژه نامه ی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) ، اسفند 1390، ، صفحه 1235-1242

چکیده
  مقدمه: امروزه بسیاری از سازمان‌ها از جمله بیمارستان‌ها دریافته‌اند که به کارگیری مدل‌ها و سیستم‌های مدیریت کیفیت بهترین راه رقابت، بقا و توسعه‌ی آن‌ها است. در این راستا، در بیمارستان 515 تخت خوابی امام رضا(ع) با اجرای نظام آراستگی در سه بخش مدارک پزشکی، تغذیه و بخش بستری جراحی، تأثیر مدل 5S بر خدمات واحدهای مختلف ارایه‌ی خدمات ...  بیشتر