ارزیابی کیفیت خدمات کلینیک‌های تخصصی درمانی منتخب شیراز با استفاده از مدل SERVQUAL

زهرا یاوری؛ مجید محمد شفیعی؛ فاطمه غیور

دوره 14، شماره 6 ، اسفند 1396، ، صفحه 236-242

https://doi.org/10.22122/him.v14i6.3355

چکیده
  مقدمه: امروزه سازمان‌های مراقبت سلامت، با چالش‌های زیادی در زمینه کیفیت خدمات مواجه هستند. بنابراین، ارزیابی کیفیت خدمات این سازمان‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات کلینیک‌های تخصصی درمانی شیراز با استفاده از مدل SERVQUAL و تأثیر آن بر واکنش‌های دریافت کنندگان خدمات در سال 1395 انجام شد.روش بررسی: ...  بیشتر

ادراک مدیران و صاحب نظران دانشگاهی در خصوص مؤلفه های مدیریت اسلامی

محمدحسین پسندیده؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ مسعود فردوسی

دوره 8، (ویژه نامه ی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) ، اسفند 1390، ، صفحه 997-1006

چکیده
  مقدمه: مدیریت مهم‌ترین عامل تداوم حیات و استمرار موفقیت سازمان‌ها است و مدیران نقشی بسیار مهم و تعیین کننده را در رشد و بالندگی و پیشرفت هر سازمان به عهده دارند. در منابع دینی نیز از اهمیت مدیریت و مدیران شایسته، مطالب بسیاری می‌توان یافت. هدف از این تحقیق، شناسایی نظرات و ادراک مدیران و صاحب‌نظران دانشگاهی در خصوص مؤلفه‌های مدیریت ...  بیشتر